• محصول
شرکت راز طب امیر

محصولات › خانگی › کیسه آبگرم 

کیسه آبگرم


خانگی › کیسه آبگرم

  • دارای 2 لیتر ظرفیت 
  • دهانه فلزی و درپوش محکم

  • 750 میلی لیتر ظرفیت
  • دهانه فلزی و درپوش محکم