• محصول
شرکت راز طب امیر

محصولات › اندازه گیری › ترازو 

ترازو


اندازه گیری › ترازو

کد محصول: ZYKDS01

 • مجهز به سیستم سنسور اندازه گیری بسیار دقیق 
 • صفحه شیشه ای حرارتی 8 میلیمتری محافظ برای استحکام بیشتر

کد محصول: ZYKDS02

 • مجهز به سیستم سنسور اندازه گیری بسیار دقیق 
 • صفحه شیشه ای حرارتی 8 میلیمتری محافظ برای استحکام بیشتر

کد محصول: ZYKDS03

 • مجهز به سیستم سنسور اندازه گیری بسیار دقیق 
 • صفحه شیشه ای حرارتی 6 میلیمتری محافظ برای استحکام بیشتر

کد محصول: ZYKDS04

 • مجهز به سیستم سنسور اندازه گیری بسیار دقیق 
 • صفحه شیشه ای حرارتی محافظ برای استحکام بیشتر

کد محصول: ZYKDS05

 • ظرفیت: 20 کیلوگرم 
 • دقت  اندازه گیری: 5گرم

کد محصول: ZYKMS01

 • ظرفیت: 160 کیلوگرم (350 پوند)
 • دقت اندازه گیری: 1 کیلوگرم (2 پوند)

کد محصول: ZYKMS02

 • ظرفیت: 160 کیلوگرم (350 پوند)
 • دقت  اندازه گیری: 1 کیلوگرم (2 پوند)

کد محصول: ZYKMS03

 • ظرفیت: 180 کیلوگرم (396 پوند)
 • دقت اندازه گیری: 1 کیلوگرم(2 پوند)