__   ___   _ ______
/ |  /  |  | ||___ /
`| | / /| | __| |  / / 
 | | / /_| | / _` | / / 
_| |_\___ || (_| |./ /  
\___/  |_/ \__,_|\_/  
             
             
لطفاً عبارت نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد نمایید.